Missie en visie


Missie

Rombouts is een warme, kleinschalige en veilige school waar de leerling gekend, erkend en gewaardeerd wordt en gestimuleerd wordt om te groeien. De school staat voor uitdagend en gevarieerd onderwijs waarbij voor alle aspecten van kennis, vaardigheden en attitude een goede basis voor het vervolgonderwijs wordt gelegd. Daarbij trekken ouders, leerlingen en personeel gezamenlijk op, om jonge adolescenten te vormen tot zelfverantwoordelijke en kritische burgers die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan onze hedendaagse samenleving.

Visie

Rombouts is een school voor atheneum, havo en mavo op katholieke grondslag. De universele menselijke waarden zijn ook in deze tijd richtsnoer voor het pedagogisch handelen. Deze waarden dienen als grondgedachte voor de omgangsvormen, afspraken en regels die op de school gehanteerd worden. Daarbij is het uitgangspunt dat eenieder de ander benadert met respect en inachtneming van de algemene fatsoensnormen. De school wil in deze optreden als partner in de opvoeding van de leerlingen door de ouders/ verzorgers.

Leerlingen dienen zich op het Rombouts zo snel mogelijk op hun gemak te voelen. Het saamhorigheidsgevoel strekt zich uit van leerlingen onderling tot personeel en ouders. Alle geledingen van de schoolgemeenschap dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind naar jongvolwassene. De leerlingen worden serieus genomen en hun mening telt mee. Doel is de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen te ontwikkelen en hen daarmee voor te bereiden op hun rol in de maatschappij als een positief kritische burger in onze hedendaagse maatschappij.

Onderwijskundig stelt de school zich ten doel te zorgen voor een goede aansluiting op datgene wat de leerlingen op de basisschool hebben geleerd. De leerlingen werken in klassenverband waar vervolgens kennis, vaardigheden en attitude worden opgebouwd en uitgebouwd, zodanig dat de leerlingen met succes kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs en de doorlopende leerlijn wordt gewaarborgd. De school kiest daarbij voor effectief leren, hetgeen betekent dat alle didactische mogelijkheden worden benut van traditioneel tot zeer modern om zo te komen tot een gevarieerd onderwijskundig aanbod dat de leerlingen zoveel mogelijk uitdaagt en stimuleert. De school kan dit echter niet alleen en ziet de ouders als partner bij de ontwikkeling en voortgang van de leerling. Van de ouders wordt dientengevolge een actieve houding verwacht.

De school zet doelbewust in op de verlengde leerroute en wil zo het optimaal mogelijke uit de leerlingen halen. Bij de start van de schoolcarrière krijgen de leerlingen de tijd om te wennen aan de middelbare school door een tweejarige brugklas. Daarnaast zet de school in op een verantwoorde opstroom van leerlingen naar een hogere afdeling. De afdeling vmbo-tl wordt op het Rombouts aangeduid als mavo, die naast een vooropleiding voor het mbo ook specifiek voorbereidt op een mogelijke opstroom naar de havo, onder andere door het aanbieden van een extra theoretisch vak voor het eindexamen. Hetzelfde principe geldt voor de havo, waarbij ook hier leerlingen de mogelijkheid krijgen zich terdege voor te bereiden op een overstap naar het atheneum onder andere door het kiezen van een extra vak in het eindexamen.

De school profileert zich verder als school waar talenten op allerlei gebied in en buiten de lessen worden gestimuleerd en uitgedaagd. In een school waar de betrokkenheid van allen zo belangrijk wordt gevonden, is het logisch dat de leerlingenzorg ook een zorg van allen is, in de eerste plaats van de individuele docent en mentor, in de tweede plaats van ondersteuner, teamleider, leerlingbegeleider en het zorgadviesteam.

Deel dit bericht