LVO gedragscode internetfaciliteiten


LVO-Gedragscode Internetfaciliteiten

Doel

De Stichting LVO (hierna: LVO) stelt personen die in dienst of anderszins werkzaam zijn op het bureau of een van de scholen van LVO (hierna: de gebruiker) internet, intranet en het e-mailsysteem ter beschikking, hierna: de internetfaciliteiten.
De internetfaciliteiten zijn bestemd voor het uitvoeren van de door LVO aan de gebruiker opgedragen taken. Het privé-gebruik van de internetfaciliteiten is slechts in beperkte mate toegestaan, vergelijkbaar met het privé-gebruik van de telefoon, en binnen de maatschappelijk toelaatbare grenzen. De gebruiker moet zich daarom onthouden van incorrecte, onfatsoenlijke, onzedelijke, misleidende of anderszins onrechtmatige handelingen, uitlatingen en discussies. Het algemene uitgangspunt is dat iedere gebruiker zelf verantwoordelijk is voor het gebruik van de internetfaciliteiten. Daarnaast heeft LVO de volgende gedragsregels opgesteld.

Gedragsregels

1.      Internetfaciliteiten mogen alleen worden gebruikt met de door LVO beschikbaar gestelde faciliteiten (software en hardware).

2.      Iedere gebruiker heeft een persoonlijke gebruikerscode en wachtwoord voor het gebruik van de internetfaciliteiten. Het is niet toegestaan die aan derden bekend te maken of ter beschikking te stellen.

3.      Inloggen betekent dat de gebruiker instemt met logging (registreren) en de mogelijkheid van monitoring (bekijken) door de afdeling ICT van LVO, een en ander in overeenstemming met het in deze gedragscode verder bepaalde.
 
4.      E-mailverkeer en eventuele bijlagen.
* alleen het door LVO toegewezen e-mailadres mag worden gebruikt;
* alle regelgeving met betrekking tot het traditionele postverkeer is ook van toepassing op het elektronische berichtenverkeer;
* een e-mailbericht wordt aan een relevante doelgroep gestuurd en niet aan alle personen binnen de organisatie;
* bij het opstellen van e-mailberichten dient de gebruiker de algemeen gangbare maatschappelijke gedragsnormen te hanteren;
* de gebruiker opent dan wel bewaart geen e-mailberichten en/of bijlagen die hem onbekend, onzedelijk of anderszins verdacht voorkomen;
* de gebruiker stuurt dan wel bewaart geen mp3 bestanden, filmpjes, plaatjes, animaties c.q. daaraan gerelateerde bestanden;
* de gebruiker stuurt niet automatisch e-mail naar of van het bureau of een school door;
* op elke uitgaand e-mailbericht wordt automatisch een disclaimer vermeld.

5.      LVO.
* LVO zal bij de controle van e-mailberichten de belangen van de gebruiker niet schaden. In geval van rapportages en gebruiksstatistieken worden de gegevens van de gebruiker geanonimiseerd;
* LVO garandeert geen juiste bezorging van e-mailberichten;
* LVO past antivirusprogrammatuur toe;
* de afdeling ICT kan steekproefsgewijze controle op de naleving van de gedragscode verrichten;
* onderschepte e-mailberichten en logfiles met betrekking tot internetfaciliteiten worden niet langer dan een maand bewaard, tenzij dit nodig is in het kader van onderzoek zoals vermeld onder punt 8;
* de afdeling ICT verricht de in dit artikel vermelde acties enkel en alleen na schriftelijke goedkeuring van de bureaumanager dan wel de voorzitter van de centrale directie van de betreffende school. De afdeling ICT koppelt vervolgens de resultaten van de in dit artikel vermelde acties zo spoedig mogelijk terug naar de bureaumanager dan wel de voorzitter van de centrale directie van de betreffende school;
* de afdeling ICT heeft geheimhoudingsplicht met betrekking tot de gegevens over
e-mail en/of het internetgebruik die tot personen herleidbaar zijn.

6.      Bekendheid.
De gedragscode wordt aan alle gebruikers ter beschikking gesteld. De gedragscode kan via het intranet worden geraadpleegd en wordt herhaaldelijk onder de aandacht van de gebruiker gebracht, bijvoorbeeld via het reguliere werkoverleg.

7.      Gevolgen van niet toegestaan gebruik van de internetfaciliteiten.
* de direct leidinggevende van een gebruiker kan bij een gerechtvaardigd vermoeden van misbruik of fraude een onderzoek (laten) instellen;
* de direct leidinggevende informeert de betreffende gebruiker waarom, wanneer en hoe hij op misbruik wordt gecontroleerd;
* de afdeling ICT mag de registratie van bezochte webpagina’s (het loggen van de verkeersgegevens) gebruiken voor het onderzoek;
* de betreffende gebruiker heeft het recht de bij het onderzoek verkregen gegevens in te zien;
* het strijdig handelen met de gedragscode kan onder meer plichtsverzuim opleveren en een grond voor oplegging van een disciplinaire maatregel zoals berisping, schorsing of opzegging meebrengen, een en ander zoals in de cao en de wet bepaald.

8.      Voorbeelden van niet toegestaan gedrag.
* het verzenden of bewust ontvangen dan wel bewaren van e-mail met pornografische en/of racistische plaatjes, kettingbrieven, tekenfilmpjes en videobeelden;
* het bezoeken van websites of deelnemen aan discussiegroepen die politiek, pornografisch/ethisch beladen of anderszins onoorbaar zijn, tenzij het noodzakelijk is voor het werk;
*  er wordt een e-mailbericht gestuurd in de trant van: “wie heeft dossier x";
* het gebruik van de internetfaciliteiten voor niet aan het bureau of een school gerelateerde commerciële activiteiten (of het opzetten en onderhouden van een eigen website voor privégebruik);
* het gebruik van toepassingen die de systeemintegriteit kunnen aantasten;
* het inbreuk maken op auteursrechten en eigendomsrechten.
 

Deel dit bericht