Leerlingenreglement            1. Aanvangstijd.
 
Storing van de lessen dient zo veel mogelijk te worden vermeden. Daarom dient iedereen ervoor te zorgen dat hij/zij op tijd in de onderwijsruimte aanwezig is. Degene die niet op tijd in de onderwijsruimte aanwezig is, is te laat. Deze leerling wordt door de docent op dit feit gewezen en er wordt melding van gemaakt. De leerling meldt zich de volgende morgen om 8.00 uur bij de teamleider. Leerlingen zorgen ervoor dat ze minimaal vijf minuten vóór het begin van de lessen in het schoolgebouw aanwezig zijn. Bromfietsen / fietsen dienen  in de daarvoor aangewezen stalling, volgens de richtlijnen van de toezichthouders geplaatst te worden.
 
            2. Tussenuren en lesuitval.
 
Leerlingen van alle klassen 1, 2, 3 en van klas 4 vmbo worden zoveel mogelijk op hun plein, opgevangen door de andere docenten. Leerlingen van de leerjaren 4 en 5 havo, 4 vwo, 5 vwo en 6 vwo brengen hun tussenuren door in een studiehuis of in de bibliotheek, waar ze de aanwijzingen van het personeel op volgen. Leerlingen uit deze klassen mogen bij drie of meer aaneengesloten tussenuren, na toestemming van de teamleider of diens vervanger, de school verlaten.
 
  
            3. Pauze.
 
In de pauze mogen de leerlingen niet op de pleinen en gangen achterblijven. Leerlingen mogen het schoolterrein niet verlaten en blijven op het voor hen aangewezen deel van het buitenterrein, of in de overblijfruimte. De werkruimte van docenten en de ruimte in de onmiddellijke omgeving van de personeelskamer zijn niet toegankelijk voor leerlingen. Een leerling die gedurende de pauze met een docent wil overleggen, maakt daarvoor een afspraak.
 
            4. Orde.
 
Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij zich tegenover elkaar en tegenover de personeelsleden correct gedragen en zich aan de door hen gegeven aanwijzingen houden. In het schoolgebouw dient men zich rustig te gedragen.
 
Pestgedrag wordt niet getolereerd. Bij vermoeden van pestgedrag wordt er altijd actief werk van gemaakt.
 
In de gangen en lokalen mag niet worden gegeten of gedronken.
 
Draag zorg voor netheid in het schoolgebouw en op het schoolterrein. Gooi papier en ander afval in de prullenbak.
 
Een leerling zorgt er steeds voor de benodigde leermiddelen en sportkleding bij zich te hebben.
 
De jassen moeten opgehangen worden op een van de kapstokken, ze zijn niet toegestaan in de onderwijsruimtes. Petten mogen in het gebouw nergens gedragen worden.
 
De regels betreffende het gebruik door leerlingen van apparatuur zoals een GSM / smartphone, tablet of mediaspeler zijn als volgt: 

In de onderbouwkantine, aula en op het buitenplein is het gebruik van deze middelen toegestaan, mits er geen (geluids)overlast door veroorzaakt wordt.
In de lessen kan de docent zelf beslissen of hij deze middelen als hulpmiddel inzet. Hij/zij communiceert dit duidelijk met de leerlingen.
 
In de gangen, op de pleinen en de rest van de school geldt een verbod op het gebruik van de telefoon c.q. I-phone en tablet. De strafmaatregel blijft dezelfde als afgesproken aan het begin van het schooljaar.

Leerlingen die deze regels overtreden dienen er rekening mee te houden
dat het apparaat wordt ingenomen en pas aan het eind van de dag om 16.10 uur
opgehaald mag worden bij de coördinator of teamleider. Daarnaast zal er een
standaard strafmaat opgelegd worden.
 
            5. Roken.
 
Roken is voor leerlingen in de schoolgebouwen en binnen het schoolterrein niet toegestaan.
 
            6. Aansprakelijkheid.
 
Leerlingen dienen te voorkomen dat door ruwheid of zorgeloosheid schade toegebracht wordt aan goederen van anderen of van de school. Schade aan boeken dient voorkomen te worden door deze te kaften. Met ict apparatuur dient zeer zorgvuldig omgegaan te worden.
 
Zorg dat er geen leermiddelen, kledingstukken enz. na afloop van de lessen in het schoolgebouw of op het schoolterrein achterblijven.
 
Controleer bij aanvang van een les altijd je werkplek. Meld schade onmiddellijk aan je docent of toezichthouder.
 
Neem waardevolle spullen, indien mogelijk, niet mee naar school. Indien je ze toch mee naar school neemt is een leerling daarvoor zelf verantwoordelijk.  
 
In geen geval is de school aansprakelijk voor het beschadigen, ontvreemden of verloren gaan van goederen.
 
            7. Preventieve maatregelen ten behoeve van de veiligheid.
 
Het samenscholen vóór en na de school en gedurende de pauze op de oprit en voor de oprit tot het schoolterrein moet vermeden worden. Het verkeer kan hierdoor ernstig gehinderd worden en er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Leerlingen van de onderbouw gebruiken de ingang aan de Crijckelshof, leerlingen van de bovenbouw die aan de Heugerstraat. Indien leerlingen van de bovenbouw te voet naar school komen kunnen ze ook gebruikmaken van de ingang aan de Crijckelshof. Het parkeerterrein voor het personeels is verboden voor leerlingen.
 
Alle leerlingen hebben de beschikking over een locker. De school behoudt zich het recht voor de inhoud van een locker te controleren. Indien de school dit wenst te doen wordt de leerling opgedragen, in aanwezigheid van twee personen waaronder een lid van de schoolleiding en de schoolagent, de locker te openen en de inhoud te laten inspecteren.  
 
            8. Verzuim.
 
Ziekmeldingen dienen door de ouders/verzorgers vóór de aanvang van de lessen te worden gemeld aan de school (045 5258616). Verder mag zonder voorafgaande toestemming van de directeur of diens gemachtigde geen lessen worden verzuimd. Deze toestemming dient in principe vooraf te worden gevraagd, indien dit niet mogelijk is dient achteraf zo spoedig mogelijk kennis te worden gegeven van de redenen en de vermoedelijke duur van de afwezigheid.
 
Alle verzuim wordt op school geregistreerd en gemeld aan de ouders. Indien, bij controle tijdens het eerste lesuur, blijkt dat een leerling afwezig is en niet afgemeld is, wordt contact opgenomen met een van de ouders.
 
Bij terugkeer na ieder verzuim dient men een door de ouders ondertekende verklaring met de reden en de tijdsduur van de afwezigheid te overleggen.
 
Bij regelmatig of langdurig ziekteverzuim zal contact worden opgenomen met de ouders. De ouders worden dan, samen met hun kind, uitgenodigd voor een gesprek Bij ongeoorloofd verzuim zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar te informeren.
 
In geval van onrechtmatige afwezigheid is sprake van spijbelen. In geval van spijbelen worden gepaste maatregelen genomen.
 
            9. Disciplinaire maatregelen.
 
De straffen die door de leraren zijn opgelegd behoren op tijd te worden ingeleverd zonder dat de leraar daarnaar behoeft te vragen.
 
Een leerling kan tijdelijk of voorgoed van school worden verwijderd, overeenkomstig de procedure van schorsing en verwijdering, wanneer hij zich aan herhaalde of ernstige overtredingen van deze bepalingen of aan ongepast gedrag schuldig maakt.
 
Wanneer een leerling uit de les is verwijderd, dient hij zich onmiddellijk te melden bij de teamleider of diens plaatsvervanger en diens aanwijzingen op te volgen. Aan het eind van de betreffende les wordt de leerling in elk geval teruggestuurd naar de docent, die bepaalt hoe de zaak verder afgehandeld zal worden.
 
            10. Lessen lichamelijke opvoeding.
 
Zodra de weersomstandigheden zulks toelaten, kunnen de gymnastieklessen plaats vinden op de buitenaccommodatie die door de school gebruikt wordt. Vanaf het moment dat de docent de leerlingen daarvan op de hoogte stelt, dienen de leerlingen voor iedere les buitenkleding en/of -schoenen bij zich te hebben.

Deel dit bericht